Skip to main content Screen Reader Access A A A A Text Size : A-AA+ English मराठी

NEWS & EVENTS

TRAINING PROGRAMS

Vacancies & Advertisement


जाहिरात
New

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मुंबई विद्यापीठाचा पदवी अभ्यासक्रम राबविणेकरिता महाराष्ट्र शासनाकडील वर्ग-१/वर्ग-२ सेवानिवृत्त अधिकारी, प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक इ.  यांचेकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागवण्यात येत आहेत
Click here for Advertisement.


वनामती अंतर्गत कृषि विषयक विविध योजने अंतर्गत प्रशिक्षण या विविक्षित कामासाठी सेवानिवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांचे एम्पॅनेलमेंट करणेबाबत दि. १८.०१.२०२२


वनामती येथे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदाची जाहिरात.

राज्य प्रशिक्षण धोरण अंतर्गत स्वियेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिंनियुक्तीने भरावयाच्या पदाची जाहिरात.

अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा


वनामती अंतर्गत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत परिविक्षाधीन अधिका-यांसाठी प्रशिक्षण व अनुषंगिक कामकाज विषयक नामिकासूची

  
दिनांक २२/०५/२०२१

वनामती आणि अधिनस्थ सर्व रामेति अंतर्गत बांधकाम/दुरुस्ती/देखभाल व व्यवस्थापन या विविक्षित कामासाठी अभियंता वर्ग-२ सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविणेबाबत

 अधिक माहिती साठी इथे क्लिक कराDate - 03/02/2021

राज्य प्रशिक्षण धोरण व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत स्वियेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिंनियुक्तीने भरावयाच्या पदाची जाहिरात.


Date: 11/03/2020
कृषि विभागातून गट - अ व गट - ब सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचे
एम्पॅनेलमेंट करणेबाबत
अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा


Date: 03/03/2020
वनामती / रामेती अंतर्गत बांधकामे, दुरुस्ती, परिरक्षण या विवक्षित कामांसाठी नामिकासूची करणे बाबत

Date - 30/09/2019

रामेती, पुणे येथे विविध प्रशिक्षणासाठी सत्रनिहाय प्रशिक्षण सहाय्यक व प्रशिक्षण समन्वयक ह्यांच्या सत्रनिहाय सेवा घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींचे नामिकासुची (Empanelment) सुधारित करणेबाबत.

अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा


Date - 11/09/2019
वनामती येथील सुसज्ज सभागृहाची देखरेख व व्यवस्थापन करिता महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता वर्ग-२ सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविणेबाबत

Date - 25/06/2019
वनामती येथील सुसज्ज सभागृहाची देखरेख व व्यवस्थापन करिता महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता वर्ग-२ सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागविणेबाबत

Date - 17/05/2019
रामेती, पुणे यांचे मार्फत (DAESI) Programme करिता समन्वयक (Facilitator) यांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करणेबाबत जाहिरात
अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा

Date - 15/01/2019
रामेती, कोल्हापूर यांचे मार्फत (DAESI) Programme करिता समन्वयक (Facilitator) यांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करणेबाबत जाहिरात

Date - 09/01/2019
रामेती, पुणे यांचे मार्फत (DAESI) Programme करिता समन्वयक (Facilitator) यांची नेमणूक कंत्राटी पद्धतीने करणेबाबत जाहिरात


Date - 10/12/2018
वनामती अंतर्गत आस्थापना/वित्त व लेखा विषयक/प्रशिक्षण योजने मूल्यमापन इ. संबंधी/वनामती इमारत बांधकाम व परीक्षण संबधी विविक्षित कामे करणेसाठी जाहिरात  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

New

कृषि विषयक तज्ञ व्यक्तीचे पॅनल Date - 28/11/2018

अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा

New
वनामती अंतर्गत कृषि विषयक प्रशिक्षण,उपक्रम राबविण्याकरिता सेवानिवृत्त कृषी अधिकाऱ्यांचे एम्पॅनेलमेंट करणे Date - 12/11/2018  अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा         

वनामती अंतर्गत फॅकल्टी एम्पॅनेल करणेबाबत (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता व उद्योग)  Date - 27/09/2018 अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा

सिपीटीपी व एसटीपी अंतर्गत स्वियेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिंनियुक्तीने भरावयाच्या पदाची जाहिरात. अधिक माहिती साठी इथे क्लिक करा


  29.1.2018
Faculty empanelment in VANAMATI
 
Date- २५/०७/२०१७
Subject-   वनामती अंतर्गत फॅकल्टी एम्पॅनेल
Please click here to see the attachment

***************************************************
वनामती अंतर्गत मानधन तत्वावर फॅकल्टी एम्पॅनेल मध्ये नावे समाविष्ट करणेबाबत
१. अधिक माहिती साठी इथे क्लीक करा
दिनांक १०.१२.२०१६
स्वियेत्तर सेवे अंतर्गत प्रतिनियुक्तीने  व् सेवा निवृत कर्मचाऱ्यान मधून भरावयाच्या पदाची जाहिरात
१.जाहिरात
२. अर्ज
३. शासन निर्णय


1 ) Date : 30th July, 2015


Click on link below to view/download...

कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता [कंत्राटी] पदासाठी करावयाचा अर्जाचा नमूना, अर्जासोबत जोडावयच्या प्रमाणपत्राची यादी, कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता कर्तव्ये व जबाबदार्‍या 


2) Date : 10th August, 2015

Click on link below to view/download...

i) Advertisement for the Post of Associate Professor, Qualification and Job Chart

ii) Application Form


3) Date : 27th August, 2015

Click on link below to view/download...

i) Advertisement for the Post of Research Officer, Qualification and Job Chart

ii) Application Form

4) Date : 6th October, 2015

Click on link below to view/download...

i) Advertisement for the Post of Research Officer, Qualification and Job Chart

ii) Application Form

5 ) Date : 10th October, 2015

Click on link below to view/download...

कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता [कंत्राटी] पदासाठी करावयाचा अर्जाचा नमूना, अर्जासोबत जोडावयच्या प्रमाणपत्राची यादी, कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता कर्तव्ये व जबाबदार्‍या 

6 ) Date : 31st October, 2015

Click on link below to view/download...

कनिष्ठ स्थापत्य अभियंता [कंत्राटी] पदासाठी जाहिरात (तिसरी वेळ )

7 ) Date : 26th February, 2016

Click on link below to view/download...

कंत्राटी पदासाठी जाहिरात ( १. सहाय्यक आस्था / लेखा - २ पदे   , २. वसतिगृह पर्यवेक्षक - १ पद ), पदासाठी करावयाचा अर्जाचा नमूना, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

7 ) Date : 29th February, 2016

Click on link below to view/download...

स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात ( १. निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक - ०१ पद   , २. सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१  - ०८ पदे, कार्यालयीन अधीक्षक - ०१ पद ), पदासाठी करावयाचा अर्जाचा नमूना, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

वाचा : शासन निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग : दि. ११ मे २०१५)

8) Date : 14th March, 2016

Click on link below to view/download...

i) Advertisement for the Post of Associate Professor(Law), Qualification and Job Chart

ii) Application Form

9) Date : 6th April, 2016 (For RAMETI, Pune)

Click on link below to view/download...

स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात ( निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१  : ०१ पद   , सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१  : ०५  पदे, सहाय्यक लेखाअधिकारी : १ पद,  कार्यालयीन अधीक्षक : ०१ पद ), पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

10) Date : 12th April, 2016

Click on link below to view/download...

स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदांची जाहिरात  (Second Call) :  सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-१  : ०५ पदे,  कार्यालयीन अधीक्षक : ०१ पद, पदासाठी करावयाचा अर्जाचा नमूना, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

वाचा : शासन निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग : दि. ११ मे २०१५)

11) Date : 11th June, 2016

Advertisement for the Post of Research Officer & Research Assistant.

Click here to download
1. Advertisement
2. Application form

.
Welcome to"VANAMATI"